หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งน้าว จ.แพร่ ค่ะ
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2558
 
   
 
พร0023.5/ว361 กรมสรรพกรได้ดำเนินการนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
พร0023.5/ว3038 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
พร0023.4/ว360 แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว3036 1-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว3036 2-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว3036 3-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว3037 การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของอปท.  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว3035 เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของอปท.และแจ้งการปิดระบบบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5ปี พ.ศ.2563-2567 ของอปท.ผ่านระบบข้อมูลกลางอปท.  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว3034 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
พร0023.2/ว359 ซักซ้อมการขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี เงินโบนัส ของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
พร0023.1/ว362 ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.แพร่  [ 22 ก.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว2985 การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล ปี 2564PISA 2021  [ 19 ก.ค. 2562 ]    
 
พร0023.4/ว3001 การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร  [ 19 ก.ค. 2562 ]    
 
พร0023.2/ว357 ครวจสอบผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 และประจำปี 2562  [ 19 ก.ค. 2562 ]    
 
พร0023.5/ว358 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
พร0023.5/9446 โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ 2563  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
พร0023.4/ว2973 แจ้งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
พร0023.4/ว2972 ซักซ้อมแนงทางปฏิบัติการขอหารือแนวทางการปฏิบัติงานหรือติดต่อราชการบริหารส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
พร0023.4/ว2971 การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
พร0023.4/ว2953 โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และแนวทางการแก้ไข ฯ  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว2975 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
พร0023.1/ว2976 แนวทางการดำเนินโครงการ อปท.ร่วมใจบำรุงรักษา แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ฯ ในการถวายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
พร0023.1/ว2958 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
พร0023.1/9416 มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่  [ 15 ก.ค. 2562 ]   
 
พร0023.4/ว2939 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 15 ก.ค. 2562 ]   
 
พร0023.3/ว2938 1-การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 15 ก.ค. 2562 ]   
 
พร0023.3/ว2938 2-การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 15 ก.ค. 2562 ]   
 
พร0023.3/ว356 1-สำรวจข้อมูลตามแบบรายงาน ส่งสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ฯ  [ 15 ก.ค. 2562 ]   
 
พร0023.3/ว356 2-สำรวจข้อมูลตามแบบรายงาน ส่งสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ฯ  [ 15 ก.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 373
   
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player