หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งน้าว จ.แพร่ ค่ะ
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2558
 
   
 
พร0023.1/ว615 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540  [ 21 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.1/ว614 โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน  [ 21 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว4919 ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562  [ 21 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว4886 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563  [ 20 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว613 แจ้งมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 7/2562  [ 20 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว612 ร่างระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  [ 20 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว611 รายงานสถานการณ์การดำเนินงานกองทุนหลักประกันคุณภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  [ 20 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว610 อบรม เรื่องวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  [ 20 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว608 ขอความร่วมมือแจ้ง อปท.ตอบแบบสำรวจข้อมูล เรื่องการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก  [ 20 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว607 ขอให้คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 20 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว4878 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่้นส่งเสริมสนับสนุนผักผลไม้ปลอดสารเคมี  [ 20 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว4877 เชิญประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 16 ภาคเหนือตอนบน 2  [ 20 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.2/ว609 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียม  [ 20 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.1/ว606 แจ้งการประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เฉพาะ ขรก. สถ.จ. สถ.อ แพร่  [ 19 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.1/ว605 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2562  [ 19 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.2/ว4854 ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพัทยา เพื่อให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 19 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว4845 โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมวประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีปี2560-2563  [ 19 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.4/ว602 แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง  [ 18 พ.ย. 2562 ]    
 
พร0023.1/ว599 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง  [ 15 พ.ย. 2562 ]   
 
พร0023.1/ว598 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่แวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง  [ 15 พ.ย. 2562 ]   
 
พร0023.2/ว597 กาคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562  [ 15 พ.ย. 2562 ]   
 
พร0023.3/ว4803 เปลี่ยนแปลงตารางการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-plan - eMENSCR ปีงบประมาณ 2563  [ 15 พ.ย. 2562 ]   
 
พร0023.3/ว596 แจ้งผู้รับการอบรม e-plan - eMENSCR รุ่นที่ 1  [ 15 พ.ย. 2562 ]   
 
พร0023.3/ว4801 1-การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี  [ 15 พ.ย. 2562 ]   
 
พร0023.3/ว4801 2-การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี  [ 15 พ.ย. 2562 ]   
 
พร0023.3/ว4800 การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 15 พ.ย. 2562 ]   
 
พร0023.5/ว4808 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 กรณีการจัดทำและจัดจ้างแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  [ 15 พ.ย. 2562 ]   
 
พร0023.4/ว590 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2562  [ 13 พ.ย. 2562 ]   
 
พร0023.3/ว4755 เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 พ.ย. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 390
   
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player